Σε αυτές τις σελίδες, χρησιμοποιώντας το μενού αριστερά, θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, Οδηγίες και Κανονισμούς από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf.

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών KYA 41624

Άρθρο 1 Σκοπός

Η παρούσα απόφαση σκοπό έχει την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραψο 2 του άρθρου 5 του ν. 3854/2010, καθώς των άρθρων 16, 17, 18,19,20,21 και 24 του ν. 2939/2001, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΙ. 266/1/26.9.2006), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2008/12/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 (ΕΕΙ 76/39/2008) και την οδηγία 2008/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 (ΕΕΙ 327/7/2008) ώστε, με τη θέσπιση κατάλληλων κανόνων και διαδικασιών να βελτιώνεται η περιβαλλοντική συμπεριφορά των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, καθώς και των δραστηριοτήτων των φορέων εκμετάλλευσης που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και έτσι η εναλλακτική διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους και τις γενικές αρχές του ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4).

Ειδικότερα με τη παρούσα απόφαση θεσπίζονται:

1. κανόνες σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και ιδίως την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, και

2. ειδικοί κανόνες και διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ώστε να επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο συλλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

 

Κατεβάστε εδώ

Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης ΚΥΑ 50910

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986 και η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 «Τροποποίηση της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων» που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΙ 78 της 26.3.1991), ώστε με τον καθορισμό κατευθύνσεων, μέτρων, όρων και διαδικασιών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να εξασφαλίζεται έτσι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Κατεβάστε εδώ

Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων KYA 29407

Άρθρο 1 Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του Ν. 1650/1986 και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 4 και 7 (παρ. 2) της 69728/1996 κοινής υπουργικής απόφασης και των άρθρων 4 και 5 της 19396/1997 κοινής υπουργικής απόφασης που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του ως άνω Νόμου και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 των Ευρ. Κοινοτήτων που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων (ΕΕΙ_ 182/1/16-7-1999) ώστε με τη θέσπιση αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής να προσδιορίζονται τα μέτρα, οι διαδικασίες και οι κατευθύνσεις για την κατά το δυ-νατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ειδικότερα α) της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας και των επιπτώσεων σε όλο το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και β) οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής.
 

Κατεβάστε εδώ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και δια− χείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Κατεβάστε εδώ

ΚΥΑ - Βιοδιασπώμενα πλαστικά

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους, τους οποίους πρέπει να πληρούν στερεά πλαστικά προϊόντα, στην περίπτωση που διατίθενται στους καταναλωτές ως βιοδιασπώμενα ή/και με ανάλογου περιεχομένου περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1) «προϊόν»: κάθε αντικείμενο ή συστατικό μέρος του ή συσκευασία/περιέκτης, που είναι κατασκευασμένο από διασπώμενο πλαστικό υλικό και προορίζεται για τους καταναλωτές ή πρόκειται να περιέλθει σε αυτούς στα πλαίσια εμπορικής δραστηριότητας, έναντι τιμήματος ή δωρεάν.

(2) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

(3) «περιβαλλοντικός ισχυρισμός»: δήλωση, σύμβολο, λογότυπος ή εικόνα που υποδεικνύει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος.

Σημείωση: Ένας περιβαλλοντικός ισχυρισμός μπορεί να γίνει μέσω επισήμανσης του προϊόντος ή της συσκευασίας του προϊόντος, μέσω συνοδευτικών φυλλαδίων του προϊόντος, τεχνικών φυλλαδίων, διαφήμισης, δημόσιας προβολής, τηλεπωλήσεων, καθώς επίσης με τη χρήση ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων, όπως το διαδίκτυο.

(4) «περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό προϊόντος»...

Κατεβάστε εδώΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr