Κριτήρια ποιότητας παραγόμενων προϊόντων

salmonela10Στο προηγούμενο newsletter συμπεριλήφθηκαν άρθρα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το φλέγον θέμα του αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων από το προσχέδιο Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, που υπόκεινται σε βιολογική επεξεργασία με τίτλο «Technical Report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment», με αναφορά στον αποχαρακτηρισμό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών.

Και στο παρόν newsletter παρουσιάζονται στοιχεία που δημοσιεύει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. Ακολουθούν τα κριτήρια ποιότητας παραγόμενων προϊόντων.

 

Παράμετρος

Τιμές

Σχόλια

(1) Ελάχιστη ποσότητα οργανικής ύλης

15% κ.β. ξηρής ύλης

Η ελάχιστη ποσότητα οργανικής ύλης του τελικού προϊόντος, μετά το στάδιο της  κομποστοποίησης /χώνευσης και πριν την ανάμιξη με άλλα υλικά.   Αυτός έχει ως στόχο να αποτρέψει την αραίωση  του κομπόστ με ανόργανα συστατικά (π.χ. όπως η άμμος, το χώμα).

(2) Να μην περιέχονται παθογόνα

Να μην έχει ανιχνευτεί Salmonella sp. σε δείγμα 25 g

 

1000 CFU/g Νωπή (υγρή) μάζα για E. Coli

Η μέτρηση αυτής της παραμέτρου θα πρέπει να συμπληρώνεται από μία απαίτηση στην επεξεργασία (διαδικασία) π.χ. ένα προφίλ θερμοκρασίας-χρόνου.

(3) Περιορισμένη ποσότητα βιώσιμων τρόπων αναπαραγωγής ζιζανίων και φυτών

2 βιώσιμοι σπόροι ζιζανίων ανά λίτρο κομπόστ/υλικού αερόβιας χώνευσης

Η μέτρηση αυτής της παραμέτρου θα πρέπει να συμπληρώνεται από μία απαίτηση στην επεξεργασία (διαδικασία) π.χ. ένα προφίλ θερμοκρασίας-χρόνου.

(4) Περιορισμένη ποσότητα σε μακροσκοπικές ακαθαρσίες

0.5% βάρους επί ξηρής ύλης για  γυαλί, μέταλλο και πλαστικά >2mm, η οποία καθορίζεται από την μέθοδο της λεύκανσης

Υπάρχει ανάγκη για διάκριση μεταξύ των φυσικών ακαθαρσιών, όπως οι πέτρες, και των ανθρωπογενών ακαθαρσιών.

Η μέθοδος της λεύκανσης επιτρέπει την καταστροφή της οργανικής ύλης, επομένως αποφεύγεται το φαινόμενο όπου μικρές σε μέγεθος ακαθαρσίες , δεν ανιχνεύονται  λόγω της ανάμιξης τους με οργανικά υλικά.

(5) Περιορισμένη ποσότητα σε βαρέα μέταλλα και οργανικούς ρύπους

mg/kg (ξηρό βάρος),

εκτός από PCDD/F

Στο τελικό προϊόν, αμέσως μετά το στάδιο της  κομποστοποίησης /χώνευσης και πριν την ανάμιξη με άλλα υλικά.

Zn

400

 

Cu

100

 

Ni

50

 

Cd

1.5

 

Pb

120

 

Hg

1

 

Cr

100

 

PCB  (άθροισμα των PCBs 28, 52, 101, 118, 138, 153 και 180)

0.2

 

PAH  (σύνολο από ναφθαλίνη, ακεναφθυλένιο, ακεναφθένιο, φθορένιο, φαινανθρένιο, ανθρακένιο, φθορανθένιο, πυρένιο, βενζο [α] ανθρακένιο, χρυσένιο, βενζο [b] φθορανθένιο, βενζο [k] φθορανθένιο, βενζο [α] πυρένιο, ινδενο [1,2,3 -cd] πυρένιο, διβενζο [a, h] ανθρακένιο και βενζο [g, h, i] περυλένιο)

6

 

PCDD/F (ng I-TEQ/ kg ξηρού βάρους)

30

 

PFC (σύνολο των PFOA και PFOS)

0.1

 

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr