Απαιτήσεις επεξεργασίας – Τεχνικά χαρακτηριστικά

mechcompost_11

Ακολουθούν οι απαιτήσεις επεξεργασίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τη διαδικασία της κομποστοποίησης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, «Technical Report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment».

Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων.

Κριτήρια

Πρέπει να αποδεικνύεται για κάθε παρτίδα κομπόστ/ζυμωμένη (έχει υποστεί ζύμωση) ότι ακολουθήθηκε ένα κατάλληλο προφίλ θερμοκρασίας-χρόνου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κομποστοποίησης/ζύμωσης για όλα τα υλικά που περιέχονται στην παρτίδα.

Τρία (3) προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας επιτρέπονται που υπόκεινται σε κομποστοποίηση και δεν περιλαμβάνουν και τα ζωικά υποπροϊόντα.

 • 65°C ή περισσότερο επί τουλάχιστον 5 ημέρες
 • 60°C ή περισσότερο επί τουλάχιστον 7 ημέρες
 • 55°C ή περισσότερο επί τουλάχιστον 14 ημέρες

Στην περίπτωση της αναερόβιας χώνευσης για υλικά τα οποία δεν περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα, τα ακόλουθα προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας επιτρέπονται:

 • θερμόφιλη αναερόβια χώνευση στους 55°C κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 24 ωρών και χρόνος υδραυλικής συγκράτησης (κατακράτησης) τουλάχιστον 20 ημερών
 • θερμόφιλη αναερόβια χώνευση στους 55°C ακολουθούμενη από παστερίωση (70°C, 1 ώρα)
 • θερμόφιλη αναερόβια χώνευση στους 55°C, ακολουθούμενη από κομποστοποίηση σύμφωνα με τα προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας για κομποστοποίηση της EoW
 • Μεσοφιλική αναερόβια χώνευση στους 37-40 °C, ακολουθούμενη από παστερίωση (70°C, 1 ώρα)
 • Μεσοφιλική αναερόβια χώνευση στους 37-40 °C, ακολουθούμενη από κομποστοποίηση σύμφωνα με τα προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας για κομποστοποίηση της EoW

Στα κράτη μέλη πρέπει να τους επιτρέπεται να χορηγούν άδεια για άλλα προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας μετά την επίδειξη ίσης αποτελεσματικότητας για εξυγίανση όπως δείχνουν τα παραπάνω προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας.

Οι κανονισμοί για τα ζωικά υποπροϊόντα θα πρέπει να παραμείνουν πλήρως εφαρμόσιμοι για κάθε κομποστοποιήσιμο ή αερόβιας χώνευσης υλικό που περιέχει ζωικά υποπροϊόντα (συμπεριλαμβανομένου περιορισμούς της διάθεσης ορισμένων υλικών κομποστοποίησης/αερόβιας χώνευσης μόνο για τις Εθνικές αγορές των κρατών μελών.

Επεξηγήσεις

Ο επιθυμητός έλεγχος κινδύνου (ρίσκου) μπορεί να επιτευχθεί, αποφεύγοντας να είναι υπερβολικά περιγραφικός, επιτρέποντας έναν αριθμό εναλλακτικών προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας, από τα υπάρχοντα πρότυπα ή κανονισμούς. Ο παραγωγός πρέπει να συμμορφώνεται με τουλάχιστον ένα προφίλ που έχει εγκριθεί ως κατάλληλο για τον τύπο της διαδικασίας κομποστοποίησης/αερόβιας χώνευσης που εφαρμόζεται και προσδιορίζεται στην άδεια από την αρμόδια αρχή.

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλο το υλικό υποβάλλεται σε κατάλληλες συνθήκες. Ανάλογα  με τον τύπο της διαδικασίας αυτό μπορεί να απαιτεί, για παράδειγμα, κατάλληλη αναστροφή, παροχή οξυγόνου, παρουσία αρκετού δομικού υλικού, ομογενοποίηση, κ.τ.λ.

Αιτιολόγηση

Όπως είναι σύνηθες σε υφιστάμενους κανονισμούς και πρότυπα, θα πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις διαδικασίας για να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες απόδοσης κομποστοποίησης και αερόβιας χώνευσης γίνονται χωρίς κίνδυνο υγιεινής.

Κριτήρια

Προκειμένου να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, τα ακόλουθα μέτρα θα πρέπει να τηρούνται:

 • Εργοστάσια που παράγουν κόμποστ/προϊόντα αερόβιας χώνευσης από απόβλητα θα πρέπει να τους επιτρέπεται μόνο να επεξεργάζονται εγκεκριμένα υλικά από την θετική λίστα.
 • Στην περίπτωση της χρησιμοποίησης ζωικών υποπροϊόντων, απαιτείται ξεχωριστή αποθήκευση για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης με υλικά που περιέχουν μη ζωικά υποπροϊόντα.
 • Η πιθανότητα της φυσικής επαφής μεταξύ των εισερχομένων υλικών και των τελικών προϊόντων πρέπει να αποκλείεται.

Επεξηγήσεις

Εκτός από την εξασφάλιση σωστών συνθηκών επεξεργασίας κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης/αερόβιας χώνευσης, η διασταυρούμενη μόλυνση πρέπει να ελαχιστοποιηθεί.

Αιτιολόγηση

Η διασταυρούμενη μόλυνση μπορεί να προκαλέσει ένα προσεκτικά παραγόμενο υλικό, το οποίο θα θέσει προβλήματα ποιότητας και/ή περιβαλλοντικές ανησυχίες ή ανησυχίες που αφορούν την υγεία.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr