Προτεινόμενες απαιτήσεις στη διαχείριση ποιότητας για το κομπόστ και τα υπολείμματα αναερόβιας ζύμωσης

municipal-solid-waste-compoΚριτήρια

Οι παραγωγοί κομπόστ/υπολειμμάτων αναερόβιας ζύμωσης υποχρεούνται να λειτουργούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε συμμόρφωση με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, τα οποία αναγνωρίζονται ως κατάλληλα για την παραγωγή κομπόστ/υπολειμμάτων αναερόβιας ζύμωσης από τα Κράτη Μέλη ή την Κοινότητα. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Έλεγχος αποδοχής των εισερχόμενων υλικών με βάση την επιθυμητή (σχετική) λίστα.
  • Παρακολούθηση και καταγραφή αρχείου των διαδικασιών που εξασφαλίζουν ότι είναι πάντα αποτελεσματικές (τα αρχεία πρέπει να φυλάσσονται για 5 χρόνια).
  • Διαδικασίες για την παρακολούθηση της ποιότητας του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων της εξωτερικής δειγματοληψίας και ανάλυσης) που προσαρμόζονται στη διαδικασία και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος με βάση την ορθή πρακτική. 
  • Περιοδική επιτήρηση από τρίτους με έλεγχο της ανάλυσης ποιότητας του κομπόστ/υπολείμματος αναερόβιας ζύμωσης και επιτόπια επιθεώρηση στο εργοστάσιο που παράγει το κομπόστ/υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης συμπεριλαμβανομένης επιθεώρησης στα αρχεία και στα έγγραφα του εργοστασίου.
  • Πιστοποίηση του εργοστασίου για τη δήλωση και επισήμανση των εισερχόμενων υλικών, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τον τύπο του προϊόντος και τον παραγωγό.
  • Πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς, διασφάλιση της ποιότητας και πρότυπα αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων και απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.
  • Μέτρα για την αναθεώρηση και τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του εργοστασίου.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού

Επεξηγήσεις

Υπάρχουν αναγνωρισμένα πρότυπα για τη διασφάλιση ποιότητας του κομπόστ και των υπολειμμάτων αναερόβιας ζύμωσης, όπως για παράδειγμα, τα Βρετανικά εθνικά πρότυπα BSI PAS 100 (Compost) και 110 (Digestate) και το Γερμανικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας BGK του RAL.

Πέρα από τα εθνικά πρότυπα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Κομποστοποίηση έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κομπόστ, το οποίο υποστηρίζεται ευρέως. Επίσης, αναπτύσσει τώρα ένα παρόμοιο σύστημα για τα υπολείμματα αναερόβιας ζύμωσης.

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της χρήσης του κομπόστ χρειάζεται να έχουν αξιόπιστες εγγυήσεις ποιότητας. Η εμπιστοσύνη στην ποιότητα του υλικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει σταθερή ζήτηση στην αγορά. Οι πραγματικές ιδιότητες του προϊόντος πρέπει να ανταποκρίνονται καλά στις δηλωμένες προδιαγραφές και να εγγυώνται ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας του υλικού καθώς και οι απαιτήσεις όσον αφορά στα εισερχόμενα υλικά και στις διαδικασίες καλύπτονται στην πραγματικότητα όταν ένα προϊόν διατίθεται στην αγορά.

Κριτήρια

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ελέγχεται εξωτερικά από τις αρμόδιες αρχές ή από οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας αναγνωρισμένους από τις αρχές των Κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος θα είναι αποδεκτή μόνο αν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ελεγχθούν από τις αρχές ή από ένα επίσημα αναγνωρισμένο οργανισμό.

Πηγή: Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment, Third Working Document, August 2012, IPTS, Seville, Spain

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr