Απαιτήσεις στην παροχή πληροφόρησης για την ποιότητα του διατιθέμενου κομπόστ

certifiedcompostwebΤα προτεινόμενα κριτήρια στις απαιτήσεις πληροφόρησης για το κομπόστ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Κριτήρια

Όταν διατίθεται κομπόστ ή προϊόντα ζύμωσης στην αγορά, ο παραγωγός πρέπει να δηλώνει τα ακόλουθα:

  • Το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού κομπόστ/υπολείμματος αναερόβιας ζύμωσης
  • Το όνομα, τη διεύθυνση και πιθανό λογότυπο του εξωτερικού Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας 
  • Αναγνώριση της ονομασίας του προϊόντος κομπόστ/υπολείμματος αναερόβιας ζύμωσης από το γενικό τύπο (υποδηλώνοντας τυχόν παρουσία μικτών αστικών αποβλήτων, λυματολάσπης, κοπριάς και/ή ζωικών υποπροϊόντων).
  • Τον κωδικό παρτίδας
  • Την ποσότητα (σε βάρος και/ή όγκο)
  • Οι υποχρεωτικές τιμές των παραμέτρων πρέπει να δηλώνονται μέσω της σήμανσης
  • Δήλωση που να υποδεικνύει ότι τηρούνται τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων
  • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων
  • Περιγραφή των περιοχών εφαρμογής στις οποίες το κομπόστ/υπολείμματος αναερόβιας ζύμωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τυχόν περιορισμοί κατά τη χρήση
  • Συστάσεις για τη σωστή χρήση

 

Παραπομπή στις απαιτήσεις του κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα όπου εφαρμόζεται (συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην εξαγωγή)

Επεξηγήσεις

Η χρήση του κομπόστ/προϊόντων ζύμωσης μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνωρισμένη μόνο εάν υπάρχουν κατάλληλοι κανονισμοί ή άλλοι κανόνες σε θέση που να εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν πρέπει να εξαρτάται από την κατάσταση των αποβλήτων του κομπόστ.

Αιτιολόγηση

Είναι προϋπόθεση ότι το προϊόν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για ένα συγκεκριμένο σκοπό και ανταποκρίνεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στα πρότυπα καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στα προϊόντα.

Ο παραγωγός θα μπορούσε να κληθεί να πιστοποιήσει τα νομικά πρότυπα που ρυθμίζουν τη χρήση σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους σκοπούς στις αγορές στις οποίες διατίθεται το προϊόν.

Κριτήρια

Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες για ασφαλή χρήση και συστάσεις εφαρμογής. Οι οδηγίες θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στην ανάγκη για συμμόρφωση με οποιεσδήποτε νομικές ρυθμίσεις, πρότυπα και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις προτεινόμενες χρήσεις.

Επεξηγήσεις

Για παράδειγμα, οδηγίες και συστάσεις μπορεί να αναφέρονται στις μέγιστες ποσότητες και σε ορισμένους χρόνους, για την εξάπλωση της γεωργικής γης. Εξάπλωση και ενσωμάτωση στο εδάφους π.χ. πρέπει να ακολουθούνται σωστές γεωργικές πρακτικές. Την ίδια στιγμή, εθνικοί ή περιφερειακοί κανονισμοί μπορεί να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις, ανάλογα π.χ. με τις τοπικές συνθήκες του εδάφους.

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες εφαρμογής και οι συστάσεις βοηθούν να αποφεύγεται η κακή χρήση του κομπόστ/προϊόντων ζύμωσης και οι σχετικοί με το περιβάλλον και την υγεία κίνδυνοι και επιπτώσεις. Αναφορά σε νομικές απαιτήσεις και πρότυπα για χρήση προορίζονται για την υποστήριξη της νομικής συμμόρφωσης από το χρήστη του κομπόστ/προϊόντων ζύμωσης. Αυτές οι οδηγίες δε θα πρέπει να είναι περισσότερο επαχθείς από εκείνες που απαιτούνται για προϊόντα με την ίδια λειτουργία π.χ. η τύρφη ή τα λιπάσματα.

Κριτήρια

Ιχνηλασιμότητα: Η πληροφορία που παρέχεται στον πρώτο αγοραστή ή χρήστη μαζί με το κομπόστ/προϊόν ζύμωσης θα πρέπει να επιτρέπει την ταυτοποίηση του παραγωγού του κομπόστ/προϊόντος ζύμωσης, την παρτίδα και τα εισερχόμενα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας από τον κανονισμό της Ε.Ε. 1069/2009 για τα ζωικά υποπροϊόντα εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως όπου εφαρμόζονται.

Επεξηγήσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους χρήστες να κρατούν αρχεία με τα δεδομένα αυτά για ορισμένες χρήσεις έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί η προέλευση (καταγωγή) του κομπόστ/προϊόντα ζύμωσης όταν απαιτείται.

Αιτιολόγηση

Για την περίπτωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ή των προβλημάτων υγείας που μπορεί ενδεχομένως να συνδεθούν με τη χρήση του κομπόστ/προϊόντων ζύμωσης, υπάρχει η ανάγκη να παρέχεται ιχνηλασιμότητα για οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με την αιτία των προβλημάτων.

Πηγή: Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment, Third Working Document, August 2012, IPTS, Seville, SpainΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr